Reisevilkår

Hvilke regler gjelder når du reiser med JTB Japanspesialisten?

Avtalens inngåelse
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Depositum
Ved godtatt tilbud vil vi først sende ut en depositumsfaktura påberopende beløpet som trengs for å garantere alle pakkereisens elementer (flybilletter, hotellrom, utflukter osv). Deretter 62 dager før avreise, vil vi sende ut restfaktura for det øvrige beløpet. Så snart dette er bekreftet betalt, vil vi sende alle relevante reisedokumenter, vouchere og øvrig praktisk informasjon til dere umiddelbart. Det avtalte depositum skal være innbetalt innen fakturaens forfallsdato og dersom depositumet ikke er innbetalt innen forfallsdatoen, så frafaller reisen i sin helhet.

Restbeløpet
Restbeløpet forfaller til betaling ca 62 dager før avreise, med mindre annet er opplyst. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører, og dette forfaller tidligere, kan restbeløpet forfalle tidligere enn 62 dager før avreise. Om det er mindre enn 62 dager til reisens start når ordren bekreftes, forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart. Dersom fristen for betaling ikke overholdes, bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Navn
Vennligst kontoller at alle navn på reisende stemmer overens med passet. Dette er viktig i forhold til flybilletter og eventuelt Japan Rail Pass. Dersom du oppdager en uoverensstemmelse, vennligst ta kontakt med din reisekonsulent umiddelbart. I noen tilfeller er det ikke mulig å endre navn på flybilletten når den er utstedt, og andre flyselskaper kan ta et gebyr for å endre navn. Dersom navnet ikke er korrekt, kan du bli avvist ved innsjekk til flyet. JTB Norway/Japanspesialisten er ikke ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser.

Skatter og avgifter
Valutakurser og andre forhold som påvirker skatter og avgifter på landarrangement og flybilletter kan forekomme. Dersom dette forekommer, må dette innkreves fra kunden før avreise, på vegne av underleverandører. Noen land har lokale flyplassavgifter som betales ved innsjekk.

Billett og reiseplan
Du mottar billetter, reiseplan, vouchere m.m. fra oss før avreise. Noen billetter, som for eksempel enkeltbilletter på tog i Japan, vil ligge klart i resepsjonen på et av dine hoteller. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt, og med riktig navn i henhold til pass.

Endringer
Dersom det i samsvar med underleverandører er mulig å foreta navneendring eller annen form for endring på billetter, hoteller osv. blir det beregnet et gebyr på kr 1.000 per person i tillegg til gebyrer som kreves fra underleverandører.

Avbestilling
Frem til 42 dager innen avreise er depositum og evt. ikke refunderbare flybilletter, overnattninger og udflukter mistet.

Under 42 dager innen avreise: Ingen refundering – hele reisens pris er tapt. Flybilletter og flyskatter refunderes i henhold til flyselskapets regler minus vårt ekspedisjosgebyr kr.1.000,- pr flybillet. Flybilletter kan som udgangspunkt ikke endres, annulleres eller refunderes. Hvis dine flybilletter har mer fleksible regler, vil dette være spesifikt oplyst.

Dersom underleverandører har andre refusjonsregler, er det disse som gjelder. I så fall kan kundenes avbestillingsrett ikke begrenses i større grad enn JTB Norways/Japanspesialistens rett overnfor sine underleverandører.
Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie. JTB Norway/Japanspesialisten tilbyr forsikringer til sine kunder gjennom Gouda.

Pass og visum
Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden på reisen. Ta kontakt med oss for informasjon om pass og visum, eller se UDs landsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/

Overdragelse
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta på pakkereisen. Forutsetningen er at JTB Norway/Japanspesialisten gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører denne benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Arrangøren vil i tilfelle overdragelse ta et navneendringsgebyr på kr 500,- per navneendring. Dette gebyret kommer i tillegg til eventuelt gebyr fra underleverandør. Den opprinnelige kunden og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

Mangler
Pakkereisen anses som mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som JTB Norway/Japanspesialisten verken hadde, eller burde ha kjennskap til, eller herredømme over.
Dersom kunden mener det er grunn til klage eller kan påvise mangler under reisen, skal klagen rettes til leverandøren på stedet, som for eksempel hotellet, slik at mangelen eller problemet kan løses. Hvis mangelen deretter ikke løses kan problemet rettes til JTB Norway/Japanspesialisten.
Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristen på 4 uker etter endt reise vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.
Dersom kunden og JTB Norway/Japanspesialisten ikke blir enige vedrørende klage/reklamasjon, skal kunden sende reklamasjonen videre til pakkereisenemda.

Reisegarantifondet
JTB Norway/Japanspesialisten har som turoperatør stillet lovpålagt garanti til Reisegarantifondet med adresse Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger, www.rgf.no, E-post: firmapost@rgf.no, telefonnr. (+47) 51 85 99 40.

Arrangørens ansvar
JTB Norway/Japanspesialisten opptrer som en agent for de flyselskapene vi foretar reservasjon, og utsteder flybilletter for. Vårt ansvar for mangler, forsinkelser, samt person- og produktskader knyttet til transport er begrenset til det erstatningsansvaret våre underleverandører har i henhold til internasjonale konvensjoner for fly-, skips- og togtrafikk.
JTB Norway/Japanspesialisten skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.
Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.
Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

Kundens ansvar
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendring grunnet valutakursendringer, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter som vi ikke har innflytelse over. Ved en økning av pris som følge av dette, vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreise. Dette gjelder selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Beløpet gjelder betaling til underleverandører. Dersom prisforhøyelsen ligger på mer enn 8% kan kunden heve avtalen. Ved reduksjon i valutakurser, oljepriser, skatter og avgifter vil det gi en tilsvarende reduksjon i prisen.
Flyavganger og flyselskap kan også bli endret som følge av forhold som JTB Norway/Japanspesialisten ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer vil det bli gitt skriftlig informasjon om.
Øvrige forhold som vær, uroligheter, stengte veier, streik etc. som JTB Norway/Japanspesialisten ikke har kontroll over kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da forsøke å endre reiseprogrammet på en tilfredsstillende måte, så langt det lar seg gjøre.

Teknisk arrangør:

Japanspesialisten / JTB Norway
Møllergaten 4, 6. etg
0179 Oslo
Tel: 22 41 33 30
Fax: 22 42 62 38
IATA: 60202052
www.japanspesialisten.no